Фирма "ВИТАНОВ И СИЕ" ООД има собствен сервиз за медицинска апаратура с висококвалифицирани и обучени от фирмите производители инженери, за което има издадени сертификати.

Ние извършваме проектиране, доставка, монтаж, пуск в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно и извънгаранционно обслужване на доставената от нас апаратура и оборудване.

Притежаваме Лицензия издадена от АЯР за работа с Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) за извършване на монтаж, демонтаж и сервизна дейност на медицинска рентгенова апаратура.

Инженерите на фирмата имат пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за проектиране на медицинска технология.